Tra cứu từ điển chất hóa học

Nhập chất hóa học bạn cần tìm

Tra từ điển chất hóa học theo bảng chữ cái

Ký hiệu Tên Thông tin
ZrSiO4 (Zirconi(IV) silicat)

Tên Tiếng Anh: Zirconium(IV) silicate; Silicic acid zirconium(IV) salt

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 183.3071

ZrCl2O (Zirconi oxyclorua)

Tên Tiếng Anh: Zirconium oxychloride; Zirconium(IV) oxidedichloride; Oxozirconium(IV) dichloride; Zirconium dichloride oxide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 178.1294

ZrCl2 (Zirconi diclorua)

Tên Tiếng Anh: Zirconium dichloride; Zirconium(II) chloride; Zirconium(II) dichloride; Dichlorozirconium(II)

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 162.1300

ZrCl3 (Zirconi triclorua)

Tên Tiếng Anh: Zirconium(III) chloride; Zirconium trichloride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 197.5830

ZrCl (Zirconi monoclorua)

Tên Tiếng Anh: Zirconium monochloride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 126.6770

ZrCl4 (Zirconi tetraclorua)

Tên Tiếng Anh: Zirconium tetrachloride; Zirconium(IV) chloride; Zirconium chloride(ZrCl4); Zirconium(IV) tetrachloride; Tetrachlorozirconium(IV)

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 233.0360

ZnI2 (Zinc iodide)

Tên Tiếng Anh: Zinc iodide; Zinc diiodide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 319.1889

ZrO2 (Zirconi dioxit)

Tên Tiếng Anh: Zirconium oxide; Zirconia; Zirconium(IV) oxide; ZrO2; Zirconium(IV)dioxide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 123.2228

FZr (Zirconi monoflorua)

Tên Tiếng Anh: Zirconium monofluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 110.2224

Zr (Zirconi)

Tên Tiếng Anh: Zirconium; Zr

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 91.2240

YbCl3 (Ytterbi clorua)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) chloride; Ytterbium chloride; Ytterbium trichloride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 279.4130

YbI3 (Ytterbi iodua)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) iodide; Ytterbium iodide; Ytterbium triiodide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 553.7674

YbF3 (Ytterbi florua)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) fluoride; Ytterbium fluoride; Ytterbium trifluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 230.0492

Yb2O3 (Ytterbi oxit)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) oxide; Diytterbium trioxide; Ytterbia

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 394.1062

Yb(OH)3 (Ytterbi(III) hidroxit)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) hydroxide; Trihydroxyytterbium; Ytterbium trihydroxide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 224.0760

YbBr3 (Ytterbi bromua)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) bromide; Ytterbium bromide; Ytterbium tribromide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 412.7660

Yb2(SO4)3 (Ytterbi(III) sunphat)

Tên Tiếng Anh: Ytterbium(III) sulfate

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 634.2958

Yb (Ytterbi)

Tên Tiếng Anh: Yb; Ytterbium

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 173.0540

[C6H7O2(ONO2)3]n (xenlulozo trinitrat)

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 311.1400

XeO2F4 (Xenon dioxitetraflorua)

Tên Tiếng Anh: Xenon dioxytetrafluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 239.2854

XeO2F2 (Xenon dioxidiflorua)

Tên Tiếng Anh: Xenon dioxydifluoride; Xenon difluoride dioxide; Xenon(VI) difluoride dioxide; Xenon(VI)dioxidedifluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 201.2886

XeO3F2 (Xenon trioxidiflorua)

Tên Tiếng Anh: Xenon trioxydifluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 217.2880

XeO4 (Xenon tetraoxit)

Tên Tiếng Anh: Xenon tetroxide; Xenon(VIII)tetraoxide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 195.2906

XeCl2 (Xenon diclorua)

Tên Tiếng Anh: Xenon dichloride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 202.1990

XeOF2 (Xenon oxit diflorua)

Tên Tiếng Anh: Xenon oxide difluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 185.2892

XeF2 (Xenon florua)

Tên Tiếng Anh: Xenon fluoride; Xenon(II) difluoride; Difluoroxenon(II)

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 169.2898

FXe (Xenon monoflorua)

Tên Tiếng Anh: Xenon(II) fluoride

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 150.2914

Xe (Xenon)

Tên Tiếng Anh: Xenon; Xe

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 131.2930

WCl6 (Wolfram(VI) clorua)

Tên Tiếng Anh: Wolfram(VI) chloride; Tungsten(VI) chloride; Wolfram(VI)hexachloride; Hexachlorowolfram(VI)

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 396.5580

WC (Tungsten cacbua)

Tên Tiếng Anh: Tungsten carbide

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol): 195.8507

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.