Hóa Học lớp 9

Chuyên mục Hóa học lớp 9 sẽ chia sẻ đến các bạn những kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ như axit, bazơ, muối, kim loại, phi kim… Bên cạnh đó là sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ngoài ra, bước đầu các bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức về hóa học hữu cơ thông qua các chương Hidrocacbon, nhiên liệu, dẫn xuất của hidrocacbon và polime.

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài 4: Một số axit quan trọng

Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bài 10: Một số muối quan trọng

Bài 11: Phân bón hóa học

Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 18: Nhôm

Bài 19: Sắt

Bài 20: Hợp kim sắt: gang, thép

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 24: Ôn tập học kỳ 1

CHƯƠNG 3: PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 25: Tính chất của phi kim

Bài 26: Clo

Bài 27: Cacbon

Bài 28: Các oxit của cacbon

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 30: Silic – Công nghiệp silicat

Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa hữu cơ

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 36: Metan

Bài 37: Etilen

Bài 38: Axetilen

Bài 39: Benzen

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 41: Nhiên liệu

Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon – Nhiên liệu

Bài 43: Thực hành: Tính chất của hidrocacbon

CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON. POLIME

Bài 44: Rượu etylic

Bài 45: Axit axetic

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 47: Chất béo

Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 50: Glucozơ

Bài 51: Saccarozơ

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 53: Protein

Bài 54: Polime

Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 56: Ôn tập cuối năm

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.