+ Với dung dịch HNO3 loãng thường cho ra khí NO3
Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
Cách nhớ: “Ba đồng tám loãng hai no”.
+ Với dung dịch HNO3 đặc thường cho ra khí NO2 (màu nâu)
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.
Cách nhớ: “Một đồng bốn đặc cho hai khí màu”.

Cách nhớ tiếp đầu ngữ

– Trong hóa hữu cơ:
Metan, Etan, Proban, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan.
– Các tiếp đầu ngữ trong hóa hữu cơ là:
Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec.
– Cách nhớ :
◾Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng
◾Mê em nên phải bao phen hồi hộp. Ôi người đẹp!
◾
Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường
◾Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

🔻K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au.
Cách nhớ:
“Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Áo Phi Âu”.
🔻
K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
Cách nhớ:
“Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu”
hoặc
“Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu”.
🔻Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
Cách nhớ:
“Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu”.

Các nguyên tố phân nhóm chính

+ Nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs – Fr: Lâu nay không rảnh coi phim.
+ Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi
+ Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.
+ Nhóm IIIA : B Al Ga In Ti: Bà, Anh lấy , Gà , Trong , Tủ lạnh.
+,Nhóm IVA: C Si Ge Sn Pb: Chú , Sỉ , Gọi em , Sang nhậu , Phở bò.
+ Nhóm VA : N P As Sb Bi: Ni cô , Phàm tục , Ắc , Sầu , Bi.
+ Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông , Say , sỉn , té , bò.
+ Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Phải , Chi , Bé , Iêu , anh.
+ Nhóm VIIIA : He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng

Bài Thơ Nguyên Tử Khối

Anh hydro là một (1).
Mười hai (12) cột cacbon.
Nitro mười bốn (14) tròn.
Oxi mỏi mòn mười sáu (16).
Natri hay láu táu.
Nhảy tót lên hai ba (23).
Khiến Magie gần nhà.
Ngậm ngùi đành hai bốn (24).
Hai bảy (27) nhôm la lớn.
Lưu huỳnh giành ba hai (32).
Khác người thật là tài.
Clo ba lăm rưỡi (35,5).
Kali thích ba chín (39).
Canxi tiếp bốn mươi (40).
Năm lăm (55) mangan cười.
Sắt đây rồi năm sáu (56).
Sáu tư (64) đồng nổi cáu.
Bởi kém kẽm sáu lăm (65).
Tám mươi (80) Brom nằm.
Xa bạc trăm lẻ tám (108).
Bari lòng buồn chán.
Một ba bảy (137) ích chi.
Kém người ta còn gì.
Hai lẻ bảy (207) bác chì.
Thủy ngân hai lẻ một (201)…

Bài Ca Hoá Trị

Kali (K), Iốt (I), Hidrô (H).
Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài.
Là hoá trị I hỡi ai.
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân.
Magiê (Mg), kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg).
Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba).
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca).
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn!
Này nhôm (Al) hoá trị III lần.
In sâu trí nhớ khi cần có ngay.
Cácbon (C), Silic(Si) này đây.
Có hoá trị IV không ngày nào quên.
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền.
II, III ta phải nhớ liền nhau thôi.
Lại gặp nitơ 👎 khổ rồi.
I , II , III , IV khi thời lên V.
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm.
Xuống II lên IV khi thì VI luôn.
Phốt pho (P) nói đến không dư.
Có ai hỏi đến, thì ừ rằng V.
Em ơi cố gắng học chăm.
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

📖
Thêm nữa …

1️⃣ Bạc đồng vàng nhôm sắt ( độ dẫn điện)
2️⃣ AKO ( trong ăn mòn kim loại cực âm anot kim loại bị oxi hoá)
3️⃣
Khử cho, O nhận ( chất khử thì nhường e, chất oxi hoá thì nhận e)
4️⃣ Cách nhớ 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Hoàng Hôn Lặng Bờ Bắc
(H, He, Li, Be, B)
Chợt Nhớ Ở Phương Nam
(C, N, O, F, Ne)
Nắng Mai Ánh Sương Phủ
(Na, Mg, Al, Si, P)
Song Cửa Không Ai Cài
(S, Cl, Ar, K, Ca)