Nito là một nguyên tố quen thuộc và có mặt trong mọi cơ thể sống. vậy bạn đã biết gì về nguyên tố Nito (N)? Nó có những đặc điểm gì nổi bật? Những phản ứng hóa học của Nito và hợp chất của nó có gì đặc biệt. Trong bài viết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên tố chiếm nhiều nhất trong khí quyển của chúng ta nhé!

Phản ứng hóa học của Nito và hợp chất của nó

1. Đôi nét về nguyên tố Nito

– Tên gọi của nguyên tố Nito có nguồn gốc từ tiếng Pháp là: “nitrogene”, có nghĩa là chất sinh ra nitrat, như natri nitrat NaNO3, kali nitrat KNO3

– Nito là chất khí chiếm khoảng 78% khí quyển Trái Đất.

– Nó là thành phần quan trọng của mọi cơ thể sống. Trong cơ thể người, Nito là nguyên tố phổ biến thứ 4 sau C, H và O, chiếm khoảng 3% khối lượng cơ thể.

– Nito cấu tạo nên nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng như protein, axit amin, peptit…

– Nito là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước. Nó không duy trì sự cháy cũng như sự hô hấp.

– N là nguyên tố có nhiều số oxi hóa: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

Nguyên tố Nito

phan-ung-hoa-hoc-cua-nito

2. Phản ứng hóa học của Nito và một số hợp chất của nó

Dưới đây là một số phản ứng hóa học đặc trưng của nito và hợp chất của nó:

 1. N2 + O2 → 2NO (đk: 3000 °C, hồ quang điện)
 2. N2 + 3Mg → Mg3N2 (đk: 780 – 800 °C)
 3. N2 + CaC2 → Ca(CN)2 (đk: 300 – 350 °C)
 4. 2NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (đk: t°)
 5. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (đk: 800 °C, xt: Pt/Rh)
 6. 2NH3 + 4O3 → NH4NO3 + 4O2 + H2O
 7. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl (đk: t°)
 8. NH3 (khí) + CO2 + H2O → NH4HCO3 (đk: t° thường, p)
 9. 2NH3 + CO → (NH2)2CO + H2O (đk: 180 – 500 °C, p)
 10. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O (đk: 500 – 550 °C)
 11. 2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2 (đk: 350 °C)
 12. 2NH3 + 3Mg → Mg3N2 + 3H2 (đk: 600 – 850 °C)
 13. 2NH3 + 2Al → 2AlN + 3H2 (đk: > 600 °C)
 14. 6NH3 + CuCl2 → [Cu(NH3)6]Cl2
 15. NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (rắn)
 16. NH3 + H2SO4 → NH4HSO4
 17. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
 18. NH3 + H2S → NH4HS (đk: 0 °C, môi trường ete)
 19. 2NH3 (lỏng) + H2S → (NH4)2S (đk: -40 °C)
 20. (NH4)2CO3 → NH4HCO3 + NH3 (đk: 30 °C)
 21. (NH4)2CO → CO2 + 2NH3 + H2O (đk: 58 °C)
 22. (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + CO2 + H2O
 23. (NH4)2CO3 (bão hòa) + CO2 + H2O → 2NH4HCO3
 24. (NH4)2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2NH3 + H2O
 25. (NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl
 26. (NH4)2CO3 → NH4(NH2COO) + H2O
 27. NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O (đk: 36 – 70 °C)
 28. NH4HCO3 + 2NaOH → Na2CO3 + NH3 + H2O
 29. NH4HCO3 (đặc) + NH3 (khí) → (NH4)2CO3
 30. NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + CO2 + H2O
 31. NH4HCO3 (bão hòa) + NaCl (bão hòa) → NaHCO3 ↓ + NH4Cl
 32. 2NH4HCO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NH4Cl + CO2 + H2O
 33. NH4NO3 → N2O + 2H2O (đk: 190 – 245 °C)
 34. 2NH4NO3 → N2 + 2NO + 4H2O (đk: 250 – 300 °C)
 35. 2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O (đk: > 300 °C)
 36. NH4Cl → NH3 + HCl (đk: >337,8 °C)
 37. 2NH4Cl + H2SO4 (đặc) → (NH4)2SO4 + 2HCl
 38. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
 39. 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + H2O
 40. NH4NO2 → N2 + 2H2O (đk: 60 – 70 °C)
 41. NH4NO2 + HCl (loãng) → NH4Cl + HNO2
 42. NH4NO2 + NaOH (đặc) → NaNO2 + NH3 + H2O
 43. (NH4)2SO4 → NH4HSO4 + NH3 (ddk: 235 – 357 °C)
 44. (NH4)2SO4 (rắn) + H2SO4 (đặc) → 2NH4HSO4 (đk: đun sôi)
 45. (NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NH4Cl
 46. (NH4)2SO4 + 2KMnO4 → K2SO4 + 2MnO2 + N2 + 4H2O (đk: đun sôi, KOH loãng)
 47. (NH4)2SO4 + K2Cr2O7 → K2SO4 + Cr2O3 + N2 + 4H2O (đk: 250 – 350 °C)
 48. NH4HSO4 → NH3 + SO3 + H2O (đk: > 500 C°)
 49. N2O + H2SO4 (đặc, nóng) → 2NO + SO2 + H2O
 50. 5N2O + 3H2SO4 + 2KMnO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 10NO + 3H2O
 51. 4NO + 2NaOH (rắn) → 2NaNO2 + N2O + H2O (đk: t° thường)
 52. 6NO + 4NaOH → 4NaNO2 + N2 + 2H2O (đk: 350 – 400 °C)
 53. N2O3 + 2NaOH (loãng) → 2NaNO2 + H2O
 54. 3NO2 + H2O → HNO3 + NO
 55. 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O
 56. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
 57. 2NO2 + 7H2 → 2NH3 + 4H2O (đk: xt: Pt, Ni)
 58. 4NO2 + 3H2SO4 (loãng) + 6FeSO4 (đặc) → 3Fe2(SO4)3 + N2 + 2HNO3 + 2H2O
 59. 2N2O5 → 4NO2 + O2 (đk: 20 – 50 °C)
 60. N2O5 + 2NaOH (loãng) → 2NaNO3 + H2O
 61. 4NaNO2 → 2Na2O + 2N2 + 3O2 (đk:700 – 900 °C)
 62. 5NaNO2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 5NaNO3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O
 63. 4KNO2 → 2K2O + 2N2 + 3O2 (đk: 900 – 950 °C)
 64. KNO2 + HCl (loãng) → KCl + HNO2
 65. KNO2 + 2HCl (đặc) → 2KCl + KNO2 + 2NO + H2O (đk: đun sôi)
 66. 5KNO2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 5KNO3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O
 67. 3KNO2 + 4H2SO4 + K2Cr2O7 → 3KNO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O
 68. 2KNO2 + 2H2SO4 + 2FeSO4 (rắn) → K2SO4 + Fe2(SO4)3 + 2NO + 2H2O
 69. 3KNO2 + Cr2O3 + KNO3 → 2K2CrO4 + 4NO (đk: 400 – 500 °C)
 70. KNO2 (đặc) + NH4ClO4 (đặc) → KClO4 + NH4NO2 (đk: 15 °C)
 71. HNO2 + NaOH → NaNO2 + H2O
 72. 2HNO2 + O2 → 2HNO3
 73. 5HNO2 + HNO3 + 2KMnO4 → 2KNO3 + 2Mn(NO3)2 + H2O
 74. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O
 75. 6HNO3 (đặc) + S → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O (đk: t°)
 76. 5HNO3 (đặc) + P (đỏ) → H3PO4 + 5NO2 + H2O (đk: t°)
 77. 10HNO3 (đặc) + I2 → 2HIO3 + 10N2 + 4H2O
 78. 4HNO3 (đặc) + Na2[Zn(OH)4] → Zn(NO3)2 + 2NaNO3 + 4H2O
 79. 2HNO3 (loãng) + Na2[Zn(OH)4] → Zn(OH)2 + 2NaNO3 + 2H2O
 80. 2HNO3 + Na2CO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O
 81. 2HNO3 (rất loãng) + CaSO3 → Ca(NO3)2 + SO2 + H2O
 82. 4HNO3 (đặc) + 18HCl (đặc) + 3Pt → 3H2[PtCl6] + 4NO + 8H2O
 83. 2HNO3 (đặc) + 6HCl (đặc) → 2NO + 3Cl2 + 4H2O (đk: 100 – 150 °C)

Lời Kết

Trên đây là những phản ứng hóa học của Nito và một số hợp chất của nó. Bên cạnh đó là một số đặc điểm nổi bật của nguyên tố Nito. Hi vọng bài viết này hữu ích với các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công nhé!